Publikacje MIMESIS

Zapowiedź

Poniżej przedstawiamy publikacje wydane przez wydawnictwo MIMESIS.

Nasz inne realizacje znajdują się w zakładce wydarzenia.

Fibromialgia

Aktualne, zwięzłe oraz praktyczne kompendium przeznaczone głównie dla lekarzy zajmujących się leczeniem bólu, reumatologów, psychiatrów, neurologów, internistów i lekarzy rodzinnych, a także fizjoterapeutów, psychologów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych zajmujących się leczeniem bólu.

Fibromialgia stwarza istotne problemy zarówno na etapie jej rozpoznawania, jak i leczenia. Z tego względu w praktyce klinicznej rodzi wiele trudności nie tylko dla lekarzy pierwszego kontaktu, ale również dla lekarzy specjalistów zajmujących się tą jednostką chorobową. Utrwalony stereotyp pacjenta z fibromialgią, którego „wszystko boli, a wyniki badań prawidłowe”, często powoduje dwie skrajne konsekwencje. Z jednej strony uważa się go za pacjenta wyłącznie z problemami psychologicznymi, a nawet psychiatrycznymi, a z drugiej podtrzymuje się w nim przekonanie, że na pewno w tle jest jakaś jeszcze niezdiagnozowana choroba odpowiedzialna za dolegliwości i objawy.

Link do książki: TU

Encefalopatia noworodków

Książka Encefalopatia noworodków autorstwa prof. Iwony Maroszyńskiej stanowi pierwsze na polskim rynku medycznym obszerne i kompleksowe opracowanie dotyczące zespołu objawów klinicznych tej złożonej jednostki chorobowej, związanych m.in. z deficytami tlenu we krwi i tkankach w okresach płodowym i noworodkowym. Autorka, znakomita neonatolog oraz dyrektor największej w Polsce placówki perinatologicznej i dziecięcej, przedstawia nowoczesne spojrzenie na zespół objawów neurologicznych i wielonarządowych noworodka utożsamianych dotychczas najczęściej wyłącznie z zaburzeniami okołoporodowymi związanymi z ciężkim niedotlenieniem wewnątrzmacicznym i encefalopatią niedokrwienno-niedotlenieniową, nazywaną też bardziej potocznie zamartwicą noworodka.

Monografia wskazuje na złożoność etiologiczną tego schorzenia czy zespołów objawów i jego następstw w późniejszym rozwoju dziecka.

 Link do ksiązki: TU

MAGAZYN #zaCzepki

#zaCzepki – miesięcznik internetowy powołany do życia z potrzeby posiadania przestrzeni, w któ­rej płci wszelakiej przedstawiciele pielęgniarskiego, położniczego i ratowniczego fachu – obyci w sieci – będą mogli się rozpisać trochę bardziej niż na długość posta. Będzie o medycznym insta­gramowym uniwersum, a także o tym, w co wierzymy i co w socjalnym piszczy. Nie szukajcie spiny, bo jej nie znajdziecie. Za­praszamy do przestrzeni zabawnej, konkretnej i momentami boleśnie logicznej. Idealnej do scrollowania pomiędzy pierwszym kęsem zdobycznego merci a łykiem zimnej żółtej czibo.

BYLIŚCIE - JESTEŚMY. Pamięci ofiar operacji polskiej NKWD 1937-1938

byliście mocup

Monografia upamiętnia 85. rocznicę tzw. operacji polskiej NKWD (1937-1938), głęboko zanurzając się w zapomniane karty historii narodu polskiego. Polska przeszłość skrywa wydarzenia o olbrzymim znaczeniu, często pomijane w powszechnej narracji. Operacja NKWD to tragiczny rozdział, jedno z największych ludobójstw XX-wiecznej Europy.

Co istotne, to, bez wątpienia okrutne ludobójstwo wydarzyło się w okresie międzywojennym, przed II wojną światową, gdy Polska była niepodległym i suwerennym państwem.

Monografia z pewnością przynosi niezbędną wiedzę o zbrodniach wojennych na ludności polskiej, szczególnie istotną w kontekście współczesnych wydarzeń, gdzie spadkobiercy ZSRR sięgają po sprawdzone metody eksterminacji.  Celem tej unikalnej publikacji jest nie tylko upamiętnienie przeszłości, lecz także utrzymanie pamięci jako fundamentu przyszłości.

Systemy raportowania i analizy zdarzeń niepożądanych w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta. Raport techniczny i wytyczne

W idealnym świecie personel medyczny mógłby natychmiast identyfikować każde niepożądane zdarzenie w opiece zdrowotnej, wywołując odpowiednią reakcję. Raporty dotyczące incydentów byłyby bezproblemowo przekazywane, co z pewnością przyczyniłoby się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa opieki.

Starannie przemyślane procesy przeglądu i analizy zgłoszeń mogą być prowadzone przez wykwalifikowany zespół ds. bezpieczeństwa pacjentów. Jego celem jest zidentyfikowanie kluczowych zagrożeń i koordynacja systematycznych analiz problemów. Proces dochodzeniowy byłby oparty na bezstronnej i wielodyscyplinarnej współpracy, dzięki wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin. To z kolei, efektywnie przyczyniłoby się do redukcji liczby incydentów w innych obszarach bezpieczeństwa.

Globalny plan działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów na lata 2021–2030. Droga do wyeliminowania możliwych do uniknięcia szkód w ochronie zdrowia

Szkody związane z opieką zdrowotną to rosnące wyzwanie dla zdrowia publicznego. To bez wątpienia główny czynnik zgonów i niepełnosprawności na całym świecie. Większość tych szkód jest potencjalnie możliwa do uniknięcia. Korzyści z poprawy dostępności do usług zdrowotnych mogą być ograniczone przez brak zachowania bezpieczeństwa podczas świadczenia opieki zdrowotnej. Ma to szczególne znaczenie w kontekście globalnych działań na rzecz powszechnego dostępu do usług zdrowotnych oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Personel medyczny zaangażowany w poważne incydenty również może doświadczyć trwałych szkód psychicznych oraz głęboko zakorzenionego poczucia winy i samokrytyki. To możliwe szczególnie w sytuacjach, które skutkują zgonem lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. Właśnie dlatego rozwijanie świadomości na temat tych zagrożeń jest kluczowe dla poprawy jakości opieki zdrowotnej i minimalizacji ryzyka szkód pacjentów.

 

Więcej niż słowa. Ramy koncepcyjne Międzynarodowej Klasyfikacji Bezpieczeństwa Pacjenta – końcowy raport techniczny

Końcowy Raport Techniczny szczegółowo omawia Międzynarodową Klasyfikację Bezpieczeństwa Pacjenta (ICPS). Definiuje, ujednolica i grupuje koncepcje w jedną klasyfikację, uzgodnioną międzynarodowo. ICPS umożliwia kategoryzację informacji dotyczących bezpieczeństwa pacjentów, wykorzystując standardowe zbiory pojęć. Jego celem jest stworzenie wspólnej podstawy międzynarodowego zrozumienia kluczowych zagadnień bezpieczeństwa pacjentów oraz ułatwienie opisu, porównań, pomiaru, monitorowania, analizy i interpretacji informacji w celu doskonalenia opieki nad pacjentem. Raport stanowi ważne narzędzie do doskonalenia standardów bezpieczeństwa pacjenta na skalę międzynarodową.

Link do dokumentu: TU

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie – repetytorium Tom I

Na wstępie każdego rozdziału często powtarza się jedno słowo – „rzadko”. Jednakże, mimo że szczegółowe opisy stanów nagłych, wymagających natychmiastowych decyzji, rzeczywiście zdarzają się rzadko, nie oznacza to, że nigdy. Ekspertami, którzy skrupulatnie opisują te przypadki, są wybitni specjaliści z dziedzin jak położnictwo, ginekologia, endokrynologia, neonatologia, kardiologia, psychiatria, anestezjologia, choroby wewnętrzne, a także prawnicy.

Tom I tego opracowania obejmuje szeroki zakres opisów nagłych schorzeń ginekologicznych, onkologii ginekologicznej oraz chorób towarzyszących wczesnej ciąży. Precyzyjne wytyczne i wiedza ekspercką z pewnością mogą być kluczowe w sytuacjach nagłych. W naszym opracowaniu zawarte są cenne informacje od specjalistów, które mogą okazać się niezastąpione dla profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny oraz prawa.

Link do książki: TU

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie – repetytorium Tom II

Podręcznik bez wątpienia stanowi nieocenione źródło wiedzy nie tylko dla studentów medycyny i położnictwa, lecz jest także inspiracją dla doświadczonych lekarzy specjalizujących się w dziedzinie położnictwa, ginekologii oraz perinatologii. Ekspercka wiedza zawarta w książce może pełnić kluczową rolę nie tylko w nauce, ale również w codziennej praktyce dla pracowników ochrony zdrowia, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych, ratowników medycznych oraz zespołów karetek pogotowia ratunkowego.

Tom II przedstawia wszechstronny opis stanów nagłych występujących w drugiej połowie ciąży, a także podczas porodu oraz w okresie noworodkowym. Odkrywaj obszerną wiedzę, która może być kluczowa w skomplikowanych sytuacjach.

Link do książki: TU

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami recenzji:

MIMESIS S.C. dąży do publikacji monografii naukowych, monografii pod redakcją naukową i innych form wydawniczych o jak najwyższym poziomie merytorycznym. Zgodnie z zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE) każda pozycja wydawnicza MIMESIS S.C. podlega obiektywnej recenzji naukowej przed włączeniem jej do planu wydawniczego.
MIMESIS S.C. przeprowadza proces recenzji zgodny z sugestią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (proces double-blind review). Poniżej opisano kryteria, które musi spełnić monografia naukowa, monografia pod redakcją naukową lub inna forma publikacji, aby została uwzględniona w planie wydawniczym.
1. Procedura recenzji jest dwustopniowa.
2. Na pierwszym etapie Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa, powołane przez MIMESIS S.C., po przeanalizowaniu spisu treści monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową oraz opinii redaktorów tematycznych na temat tej monografii, podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji lub skierowaniu jej do procesu recenzji.
3. Gdy monografia jest odrzucana, MIMESIS S.C. firma zwraca autorowi lub autorom dostarczone materiały oraz nośniki, usuwając jednocześnie wszelkie kopie utworzone w procesie recenzji z posiadanych zasobów.
4. Po otrzymaniu pozytywnej oceny na etapie wstępnym, MIMESIS S.C. przekazuje materiał do recenzji naukowej, która jest dokonywana niezależnie przez dwóch ekspertów z danej dziedziny naukowej posiadających minimum tytuł doktora habilitowanego.
5. Dane recenzentów nie są ujawniane autorom.
6. Pisemna recenzja jest przechowywana przez MIMESIS S.C.
7. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub odrzucenia danej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową. Dopuszczenie do druku powinno być związane z wartością naukową monografii, w szczególności jeśli monografia opisuje najnowsze badania, teorie naukowe, metody badawcze, lub z faktem wnoszenia znaczącego wkładu w rozwój nauki, dyscyplin naukowych lub popularyzacji osiągnięć naukowych.
8. Dwie negatywne oceny powodują wyłączenie monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową z kolejnych etapów procesu produkcyjnego. W takiej sytuacji obowiązuje punkt 3.
9. Dwie pozytywne oceny kwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową do dalszych etapów produkcyjnych.
10. Po otrzymaniu oceny zarówno pozytywnej, jak i negatywnej, Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa nawiązują kontakt z autorem/autorami lub redaktorem naukowym. Przekazują treść negatywnej recenzji, prosząc o pisemne ustosunkowanie się do niej i jednocześnie zwracają się z prośbą o przeprowadzenie recenzji przez trzecią osobę. Na podstawie pisemnej odpowiedzi autora dotyczącej uwag zawartych w negatywnej recenzji oraz trzeciej recenzji, Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa podejmują decyzję dotyczącą dalszych kroków związanych z monografią naukową lub monografią pod redakcją naukową.
11. W trakcie nawiązywania współpracy naukowej z ekspertami, wydawnictwo zaleca ścisłe przestrzeganie etycznych standardów w tworzeniu manuskryptów. Wskazane praktyki obejmują unikanie plagiatu, autoplagiatu, ghostwritingu oraz niewłaściwego wykorzystywania materiałów należących do stron trzecich bez odpowiedniego zezwolenia. Autorzy zobowiązują się do przestrzegania tych zasad, podpisując stosowne dokumenty (oświadczenia/umowy), które wykluczają powyższe praktyki.